• Zoeken

Afkortingenlijst

In de onderstaande lijst is een deel van de afkortingen opgenomen die in de geestelijke gezondheidzorg gebruikt worden.


A
AA Anonieme alcoholisten
ACT Assertive Community Treatment
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B
BOPZ Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen

C
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CR Cliëntenraad
Craft Community Reinforcement and Family Training
CWI Centrum Werk en Inkomen

D
DAC Dag Activiteiten Centrum

E
ECT Electro Convulsieve Therapie

F
FACT Functie Assertive Community Treatment
FR Familieraad
FVP FamilieVertrouwensPersoon

G
Ggz Geestelijke gezondheidszorg

H
HEE Herstel Empowerment Ervaringsdeskundigheid

I
IBS Inbewaringstelling
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IPS Individual Placement and Support
IRB Individuele Rehabilitatie Benadering

K
KOPP Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

M
MO Maatschappelijke Opvang

N
NA Narcotics Anonymous
NIBUD Nationaal Instituut Budget voorlichting

P
PAAZ Psychiatrische afdelingen en poliklinieken van algemene ziekenhuizen
PGB PersoonsGebonden Budget
PMT Psychomotorische therapie
POH- GGZ Praktijkondersteuning Huisartsenzorg GGZ
PUK Psychiatrische afdelingen en poliklinieken van universiteitsziekenhuizen
PVP Patiënt VertrouwensPersoon
PTSS Posttraumatische stressstoornis

R
RIBW Regionaal Instituut Bescherm Wonen
RM Rechtelijke Machtiging
RTCS Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie

S
SPV Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

T
Tbs Terbeschikkingstelling

U
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V
VETC’er Voorlichter Eigen Taal en Cultuur

W
WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector WKCZ
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wsw Wet sociale werkvoorziening

Z
Zvw Zorgverzekeringswet 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.