• Zoeken

Over de instellingen

Soorten voorzieningen

Mensen met schizofrenie kunnen behandeling, zorg en ondersteuning krijgen bij:

 • Ggz-instellingen die verschillende afdelingen en voorzieningen hebben: crisisinterventieafdelingen, polikliniek / ambulante afdelingen, open en gesloten afdelingen, verblijfsafdelingen, dagactiviteitencentra, dagbehandelingcentra, ambulante woonbegeleiding / thuiszorg. Veel ggz-instellingen zijn ontstaan door fusies van verschillende instellingen die psychiatrische hulpverlening bieden: psychiatrische ziekenhuizen, verslavingszorg klinieken, Riagg's en RIBW's. In verschillende regio's zijn er zoveel fusies geweest dat er maar één ggz-instelling is die verschillende vestigingen heeft. In andere regio’s zijn meerdere GGZ-instellingen actief.
 • Psychiatrische afdelingen en poliklinieken van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en universiteitsziekenhuizen (PUK)
 • RIBW's voor mensen die begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening.

 • Bij ambulante hulpverlening bezoekt een hulpverlener u thuis of gaat u zelf naar een ggz-instelling. U spreekt met uw hulpverlener af hoe vaak dat gebeurt. Meestal is dat één keer in de twee weken.
 • Een intensievere vorm van hulp is dagbehandeling. Bij dagbehandeling komt u een paar dagen per week voor hulp bij een instelling, maar bent u niet opgenomen.
 • ACT en FACT: In de ggz wordt nu meer en meer gewerkt met het ACT of FACT-model ((Functie) Assertive Community Treatment). Waar ACT vooral ingezet wordt voor crisisinterventie en stabilisatie, richt FACT zich daarnaast ook op de rehabilitatie en herstel. (F)ACT is er speciaal voor cliënten met ernstige en blijvende psychiatrische stoornissen. De cliënt heeft in plaats van één behandelaar een team van behandelaren. Door de veelzijdige samenstelling van het team kan de cliënt gebruik maken van verschillende expertises en kan hij hulp krijgen op diverse levensgebieden. Het (F)ACT-team bestaat meestal uit de volgende specialisten:
  - een ambulant psychiatrisch verpleegkundige
  - een trajectbegeleider
  - een woonbegeleider
  - een maatschappelijk werker
  - een psychiater
  - een ervaringsdeskundige
  - een sociaal psychiatrisch verpleegkundige

  Een (F)ACT-team heeft de zorg voor een klein aantal cliënten. Om snel en direct te kunnen reageren op veranderingen bespreekt het (F)ACT-team dagelijks alle cliënten. De wenselijke en noodzakelijke activiteiten worden per dag gepland. Hoe vaak het (F)ACT-team contact heeft met de cliënt verschilt van persoon tot persoon. Gemiddeld zijn er twee contacten per week. Voor cliënten is 24-uurs bereikbaarheid geregeld. Het is bewezen dat door ACT effectief is voor mensen die veel zorg nodig hebben: minder opnames, betere huisvesting, toegenomen tevredenheid bij cliënt en naasten en meer continuïteit in de zorg. Er zijn (F)ACT-teams voor specifieke groepen, bijvoorbeeld jongvolwassenen met een eerste psychose.
 • Een klinische behandeling betekent dat u een tijd dag en nacht in een ggz-instelling verblijft. Dit heet opname. Meestal zitten mannen en vrouwen gemengd in een kliniek. Als dat een probleem voor u is, bespreek dat dan met de hulpverleners van de kliniek.
 • Wanneer u niet zelfstandig kunt wonen, kunt u opgenomen worden op een verblijfsafdeling van een ggz-instelling. Sommige instellingen hebben woningen op het terrein van de instelling staan waar u begeleid zelfstandig kunt wonen. De intensiteit van de begeleiding kan verschillen.
 • U kunt ook zelfstandig wonen en ondersteuning ontvangen van een RIBW. U huurt dan een eigen woning en u krijgt ondersteuning vanuit een RIBW. Die ondersteuning kan intensief zijn of minder intensief.
 • Bij een RIBW kunt u ook beschermd wonen. Ook hierbij kan de intensiteit van de begeleiding verschillen: soms is de begeleiding 24 uur per dag aanwezig en soms zijn ze op afroep bereikbaar. Bij een RIBW woont u in een groep samen met andere cliënten. U heeft een eigen kamer, of u heeft een eigen huis. Er zijn altijd een aantal gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een woonkamer.
 • Andere woonvormen. Naasten zoeken voor hun familielid met schizofrenie soms andere kleinschalige woonvormen. Zij kunnen of willen het bestaande aanbod niet gebruiken. Er zijn initiatieven van ouders die samen een woonvorm organiseren met de benodigde begeleiding. Zij betalen dit met een PersoonsGebonden Budget (PGB). In de verstandelijk gehandicaptenzorg is hier meer ervaring mee: de Thomashuizen.

Vrijwillige en gedwongen opname

De meeste mensen worden vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling. Vrijwillige opname gebeurt met uw toestemming en in overleg met u en uw hulpverlener of huisarts. Sommige mensen zijn bang om tegen hun wil opgenomen te worden. Een gedwongen opname gebeurt alleen in het uiterste geval. Gedwongen opname kan alleen wanneer u aan de volgende criteria voldoet:

 • Ten eerste bent of wordt u een gevaar voor uzelf of voor anderen door uw psychiatrische stoornis. Bijvoorbeeld als u zichzelf ernstig verwaarloost, een zelfmoordpoging doet of als de omgeving bang is dat u ongelukken veroorzaakt.
 • Ten tweede is andere hulpverlening niet mogelijk, zoals begeleiding thuis.
 • Ten derde bent u niet bereid u vrijwillig te laten opnemen. Een onafhankelijke psychiater moet dan vaststellen of u opgenomen moet worden. De rechter beslist hier over.

Gedwongen opname wordt geregeld via een wet die de BOPZ heet (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) en de rechter moet hierover altijd een uitspraak doen.

U kunt veel informatie vinden over dwang in de zorg op www.dwangindezorg.nl.

Stichting Pandora heeft een folder over gedwongen opname in het Nederlands, Engels, Arabisch en Turks: Als u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis Informatie voor patiënten.

Crisisopname

Bij een crisisopname wordt iemand opgenomen omdat deze in een crisissituatie zit door psychiatrische klachten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan. Een crisisopname kan een paar uur tot een paar weken duren. Crisisopname kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn.

Acute dagbehandeling

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn afdelingen voor acute dagbehandeling/ opname vervangende dagbehandeling. Op deze afdelingen is de zorg vooral gericht op crisisinterventie, voorlichting, structuur, het stellen van rehabilitatiedoelen en ontlasting van de naasten. Deze behandelvorm is bewezen effectief en voor ongeveer 40% van mensen in crisis een alternatief voor acute  opname. 

RIBW

Regionale Instellingen Begeleid Wonen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.