• Zoeken

Wat is het hulpaanbod?

  • Woonzorgcontract
  • Opvang bij crisis
  • Maatschappelijke Opvang
  • Zelfstandig wonen met begeleiding
  • Gezinshuizen
  • Beschermd wonen
  • Eigen initiatief: woonprojecten

Woonzorgcontract

Veel woningbouwverenigingen geven mensen  graag een tweede kans. Men moet dan een woonzorgcontract tekenen. Dit is een huurcontract met voorwaarden waaraan je je moet houden. Er kan bijvoorbeeld in staan dat de huurder 's nachts niet bij de buren mag aanbellen, dat men volgens afspraak medicijnen inneemt, dat er geregeld contact is met de hulpverleners enzovoort.

Opvang bij crisis

Het gebeurt nogal eens dat mensen door een nieuwe psychose opnieuw het spoor bijster raken en een tijd niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. In veel gevallen worden zij dan opnieuw opgevangen door hun naasten. Als iemand opgenomen is geweest zijn het ook vaak de naasten die iemand opvangen. Het kan goed zijn om ook de mogelijkheden voor respijtzorg te verkennen. Zeker als de naasten te veel belast worden.
Belangrijk om te weten is dat sommige instellingen ook zorg voor huisdieren kunnen regelen.

Maatschappelijke Opvang

In vrijwel elke stad is er Maatschappelijke Opvang (MO) (zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils). Hier kunt u terecht als u geen onderdak (meer) heeft. Onder de MO vallen voorzieningen als nachtopvang, crisisopvang en dagopvang. Maar ook voor langer durende opvang zijn er voorzieningen (bijvoorbeeld sociale pensions).

Zelfstandig wonen met begeleiding

Iemand die zelfstandig wil gaan wonen, kan deelnemen aan een begeleid zelfstandig wonen project. Dit betekent dat hij zelfstandig woont, maar altijd een beroep kan doen op een woonbegeleider die bij hem thuis komt. De woonbegeleider helpt bij allerlei praktische zaken, zoals geldzaken, werk en hobby's, sociale contacten, huishouding, zelfverzorging, contacten met instanties enzovoort.

Begeleid wonen wordt georganiseerd vanuit een psychiatrische instelling en de RIBW's. De kosten worden vergoed via de AWBZ, maar daarbij geldt wel een eigen bijdrage. Iemand betaalt zelf de huur.

Gezinshuizen

Begeleid wonen kan soms ook in een gezinshuis. Iemand woont dan een tijdje bij andere mensen en draait dan mee in een gewoon gezin. Deze gezinnen zijn vaak wel gewend om mensen met psychische problemen te helpen. De inwonende persoon betaalt voor kost en inwoning.

Beschermd wonen

Veel mensen met schizofrenie wonen in een beschermd wonen project. Overal in Nederland zijn RIBW's en ggz-instellingen die deze manier van wonen aanbieden.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die door een psychische aandoening (nog) niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Mensen komen in een beschermd wonen voorziening na een opname of via een psychiater. De voorzieningen voor beschermd wonen liggen in gewone buurten.

In een beschermd wonen project woont iemand samen met andere mensen. Iemand heeft een eigen kamer, maar de woonkamer, badkamer en keuken wordt vaak gedeeld  met (een aantal) anderen. Een vaste begeleider helpt met allerlei praktische zaken: de persoonlijke verzorging, het huishouden, geld, dagbesteding, en omgaan met medicijnen.

Sommige mensen kunnen na een tijd echt zelfstandig gaan wonen. De meesten blijven echter lange tijd in een beschermd wonen project wonen.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een plaats in een beschermd wonen project. Iemand moet bijvoorbeeld achttien jaar of ouder zijn. Op verschillende plaatsen in het land zijn er RIBW's voor speciale doelgroepen zoals mensen met een verslaving of met TBS.

Om in aanmerking te komen voor een kamer in een beschermd wonen voorziening is een ‘indicatie' nodig. Dit betekent dat een aanmelding wordt beoordeeld door een Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl), dat nagaat of iemand aan de voorwaarden voldoet. Bij deze aanmelding kan iemand vaak wel hulp gebruiken van een hulpverlener of een naaste. Deze kunnen bijvoorbeeld een brief schrijven waarin staat dat iemand (urgent) een plaats in een RIBW nodig heeft. Als iemand aan de voorwaarden voldoet, komt hij op een wachtlijst. Deze verschilt per regio. De kosten van een RIBW-woning worden vergoed via de AWBZ. Hierbij geldt wel een eigen bijdrage.

Eigen initiatief: woonprojecten

Familieleden van mensen met schizofrenie starten steeds vaker zelf een woonproject. Zij zoeken mensen in een vergelijkbare situatie en kopen een pand, speciaal voor de huisvesting van mensen met schizofrenie. Voor de bijbehorende zorg maken ze afspraken met de professionele hulpverlening. Meer informatie over dit soort woonprojecten is te vinden bij het Ypsilon Expertisecentrum Wonen, te vinden op www.ypsilon.org/wonen.

Respijtzorg

Respijtzorg is de zorg die bedoeld is om mantelzorgers te ontlasten.


RIBW

Regionale instelling voor beschermd wonen


TBS

TBS staat voor terbeschikkingstelling. Het is een maatregel die door de rechter wordt opgelegd aan een veroordeelde die een zwaar misdrijf heeft gepleegd en die in mindere of meerdere mate ontoerekeningsvatbaar is. Dat wil zeggen dat hij dusdanige geestelijke problemen heeft dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het misdrijf pleegde.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.